Оновлення спільноти: RociFi запускає програму Crew3 Quest версії 2.0

Програма квестів спільноти

Мінімальні вимоги до облікових записів:

Нагороди за виконання завдань також зазнали змін:

Які відповідні хештеги?

--

--

Junior crypto influencer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store