Перетин прірви

Вступ

Процес кредитування в RociFi

  • Позичальники пов’язують свої гаманці з тією самою сід фразою
  • Гаманці оцінюються на основі історії транзакцій у мережі з наголосом на трьох ключових компонентах (див. нижче)
  • Позичальник отримує NFCS (Non-Fungible Credit Score), який не підлягає передачі, який є шлюзом користувача для доступу до платформи
  • Заблокуйте WETH як заставу
  • Позичте USDC на основі недостатнього забезпечення, напр. вартість WETH у розмірі 80 доларів США та отримайте 100 доларів США
  • Це воно!

Перетин прірви

Висновок

Приєднуйтесь до руху RociFi:

--

--

Junior crypto influencer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store