Право людини на володіння особистими даними… і створити більш справедливий світ.

Проблеми з Web2

Web3: децентралізований, портативний і без дозволу

Ми маємо відновити персональні дані

--

--

Junior crypto influencer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store