Subspace Labs Acqui-Hires разом з Canyon Network забезпечить децентралізоване сховище в мережі Polkadot

Про Subspace Network

Subspace (subspace.network/) — це протокол нульового рівня, який повністю сумісний з будь-яким рівнем 1, що дозволяє йому служити рівнем інфраструктури для всієї екосистеми Web3. Базуючись на роках оригінальних досліджень і розробок, Subspace є першим протоколом, який справді вирішує трилему блокчейну, надаючи відкриту масштабовану платформу як для зберігання даних, так і для обчислень. Наразі Subspace підтримує Polkadot і Kusama, а незабаром з’явиться більше мереж.

Про Subspace Labs

Subspace Labs (subspace.network/) — це розподілена дослідницька компанія, що стоїть за Subspace Network. Оскільки ми базуємося в Пало-Альто, штат Каліфорнія, ми є глобальною командою хакерів протоколів і ентузіастів криптовалюти, яка працює на віддаленому рівні.

--

--

Junior crypto influencer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store